Όροι Χρήσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Makt

Εισαγωγή

Η Makt για τους σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με τους τρόπους που αναφέρονται κατωτέρω. Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για τη Makt. Η Makt ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [: Πολιτική Προστασίας] κατά τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/d679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά την εταιρεία Makt και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η Makt τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων και επεξεργασίας αυτών

Προσωπικά Δεδομένα είναι πληροφορίες ή συνδυασμοί πληροφοριών που θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέψουν την αναγνώριση της ταυτότητας ενός προσώπου. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τρόπος συλλογής των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας με τους ακόλουθους τρόπους:
κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.makt.gr ή με οιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο μετά από συγκατάθεσή σας,
στα πλαίσια σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με τη Makt στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος,
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Makt που πηγάζουν από το νόμο,
για λόγους εννόμων συμφερόντων της Makt
μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας

Απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα καλύπτεται από ανωνυμότητα. Η Makt λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής.

Αποδέκτες των προσωπικών σας Δεδομένων

Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό και στελέχη της Makt ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Makt και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται επεξεργασία

Στη Makt φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που κατά βάση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία [ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ) οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας, στοιχεία βιογραφικού, στοιχεία εργαζομένων, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες εάν αυτό απαιτείται από τον εκάστοτε σκοπό συλλογής και επεξεργασίας αυτών.
Επίσης, τα Δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της Makt μετά από τη συγκατάθεσή σας, είναι το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα, οι επί μέρους σελίδες της ιστοσελίδας στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα.

Σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται για τους ακόλουθους νόμιμους λόγους και σκοπούς:
• Για την βέλτιστη κατά το δυνατό τήρηση και εκτέλεση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και υποχρεώσεων κατά τη μεταξύ μας συνεργασία.
• Για τη διατήρηση της επικοινωνίας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς.
• Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
• Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ορθή του λειτουργία και χρήση του.
• Για στατιστικούς σκοπούς και τη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της.
• Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει. Σε περίπτωση που η διατήρηση των Δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα
Υπό τις συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα που σας αφορούν και που συλλέγει και επεξεργάζεται η Makt:
• Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε γνώση των Δεδομένων καθώς και να επαληθεύσετε του τρόπου επεξεργασίας τους και τη νομιμότητα αυτού.
• Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και επικαιροποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: μπορείτε να ζητήσετε τη μερική ή οριστική διαγραφή των Δεδομένων σας.
• Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας τόσο σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο αυτά τηρούνται όσο και σε σχέση με το χρόνο διατήρησης αυτών.
• Δικαίωμα φορητότητας: μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των Δεδομένων σας που τηρούνται από την εταιρεία μας ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Δικαίωμα εναντίωσης ή/και ανάκλησης συγκατάθεσης: μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας καθώς και να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας σε αυτή, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας.
• Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Iστοσελίδα: www.dpa.gr, τηλεφωνικό κέντρο: +302106475600, Fax: +302106475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]].
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας δεν θα χρειαστεί να καταβάλλεται κάποια αμοιβή ή αντίτιμο. Παρόλα αυτά εάν κατά την επεξεργασία του αιτήματός διαπιστωθεί ότι για να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία αυτού, η Makt μπορεί να υποστεί δυσανάλογη επιβάρυνση ή ότι το αίτημα σας είναι παντελώς αβάσιμο ή υπερβολικό τότε μπορεί να σας επιβάλουμε κάποιο εύλογο ποσό ως έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας

Η Makt δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επικοινωνία και άσκηση των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε σχετικά με την εξέλιξή τους με την υποβολή σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , ή στην ιστοσελίδα www.makt.gr

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας, εκτός εάν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή είναι μεγάλος ο αριθμός των αιτημάτων σας, οπότε θα σας ενημερώσουμε εντός της ως άνω προθεσμίας εάν θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών ή μικρότερη εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Makt

Η Makt χρησιμοποιεί cookies για να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών των ιστοτόπων μας και έχει εκδώσει την παρούσα Πολιτική για τα Cookies. Η πολιτική αυτή εξηγεί τι είναι τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, ή να τα περιορίσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές δυνατότητες του ιστοτόπου μας, εάν απενεργοποιήσετε πλήρως τα Cookies. Τα Cookies είναι πολύ μικρά αρχεία τα οποία αποτελούνται από μια σειρά γραμμάτων και αριθμών και τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διακομιστές της ιστοσελίδας.

Πρωταρχικός στόχος της συλλογής προσωπικών πληροφοριών από εσάς είναι η παροχή μιας ομαλής, αποτελεσματικής και εξατομικευμένης εμπειρίας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί web analytics εργαλεία, για καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του ιστοτόπου, για ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας, καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τι περιεχόμενο πλοηγείται και τι πρόγραμμα περιήγησης / λειτουργικό σύστημα είναι σε χρήση. Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι απαραίτητα για να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα της ιστοσελίδας μας, καθώς και να ανακαλύψουμε ποιες ενότητες και ποια χαρακτηριστικά είναι πιο πολύτιμα για τους χρήστες, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εμπειρία του χρήστη και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω των Cookies στους ιστοτόπους της Makt μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω των απολύτως αναγκαίων Cookies. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης των Cookies πηγαίνοντας στη σελίδα www.allaboutcookies.org, η οποία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των Cookies σε δημοφιλείς φυλλομετρητές. Έχετε, ωστόσο, υπόψη ότι κάποια στοιχεία του ιστοτόπου μας ίσως να μην λειτουργούν σωστά εάν απενεργοποιήσετε τα Cookies.

 

 

 

 

The Future In Development